O PROJEKCIE

Projekt „Świętokrzyska Akademia Aktywności Zawodowej”  realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp z o.o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10 - Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02 - Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 - Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.
 Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia w branży turystycznej 120 osób powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na obszarze województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób bezrobotnych (dla których określono I lub II profil pomocy), poszukujących pracy  oraz biernych zawodowo.
 Grupę docelową stanowi 120 osób spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • są powyżej 29 roku życia
 • nie posiadają zatrudnienia, tj.: są osobą bezrobotną, dla której ustalono I lub II profil pomocy, osobą poszukującą pracy lub osobą bierną zawodowo, która w danej chwili nie tworzy zasobów sił roboczych (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna)
 • są osobami zamieszkującymi na terenie województwa świętokrzyskiego.
   


Projekt obejmuje:

 • Identyfikację potrzeb –  doradztwo (6 godz. na osobę) na podstawie którego zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, uwzględniający potrzeby, cele oraz plany zawodowe Uczestnika Projektu.
   
 • Poradnictwo zawodowe: indywidualne (4 godz. na osobę) i grupowe (16 godz. na grupę) – spotkania z doradcą zawodowym na początku jak i w trakcie trwania wsparcia, mające na celu uzyskaniu profesjonalnej pomocy w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji.
   
 • Pośrednictwo pracy (4 godz. na osobę) – pozyskanie i przedstawienie ofert pracy.
   
 • Trzymiesięczne staże zawodowe zbieżne z tematyką szkoleń zawodowych.
   
 • Szkolenia zawodowe (100 godz. na grupę)

         Organizator ruchu turystycznego.
         Jakość obsługi w turystyce.

 Wartość projektu wynosi 1 448 994,72 zł, a kwota dofinansowania to 1 376 544,98 zł.
Okres trwania projektu:01.06.2016r. – 31.08.2017r.