REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły
od czerwca 2016 r. do marca 2017 r.

 I etap:

 • Zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
 • Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu oryginału Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

 • Listownie na adres: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z .o.o., Biuro Projektu, ul. Piotrkowska 12, lok. 807, 25 – 510 Kielce.
 • Bezpośrednio w Biurze Projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 12, lok. 807, 25 – 510 Kielce, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 • Elektronicznie: na adres akademiaswietokrzyska@csi.info.pl.
   


II etap:                          

 • Weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.
 • Diagnoza specyficznych potrzeb kandydata/kandydatki.

Komisja Rekrutacyjna dokona analizy dokumentów w oparciu o kryteria podstawowe:

 • status osoby na rynku pracy
 • zamieszkanie na terenie województwa świętokrzyskiego
 • wiek powyżej 29 roku życia
 • wykształcenie co najwyżej średnie
 • kompletność i poprawność formalna dokumentów zgłoszeniowych. 
   


Priorytetowo do udziału w projekcie kwalifikowane będą następujące grupy osób:

 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne.
   


W sytuacjach spornych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie  tworzone będą  listy rezerwowe. Wszystkie osoby biorące udział w procesie rekrutacyjnym zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (telefonicznie i/lub e-mailowo).