Strona Główna

Projekt „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” skierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego,
pozostających bez zatrudnienia.

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej 100 niepracujących osób z niepełnosprawnościami z woj. lubelskiego (w szczególności z gmin Opole Lubelskie i Łaziska), poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji (obejmującego m. in. doradztwo zawodowe, IPD, szkolenia, staże) oraz podjęcie zatrudnienia przez  25 UP do 31.05.2018 r.

Wartość projektu wynosi 1 588 932,00 zł, a kwota dofinansowania to 1 509 485,40 zł.

Kluczowe rezultaty:
- 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,
- 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie miało status osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu,
- 25 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu.Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/15 w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP/MUP wsparcie skierowane jest do osób, które należą do III profilu pomocy w rozumieniu art. 33  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu 100% grupy docelowej będą stanowić osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności.


Oferowane wsparcie:

- indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne,
- indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania,
- szkolenia (120 godz.) z zakresu:

 • Pracownik kancelaryjny (3 gr.),
 • Sprzedawca (3 gr.),
 • Magazynier (2 gr.),
 • Pracownik call center (2 gr.),
   

- staże zawodowe (3 miesiące),
- pośrednictwo pracy.


Ponadto zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • materiały szkoleniowe i podręczniki,
 • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże),
 • catering podczas szkoleń,
 • pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej.
   


Biuro Projektu:
Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.

Aleje Racławickie 8, II piętro, lok. 18, 20-037 Lublin
tel./fax: 81 533 78 29, tel. 81 534 60 98, 505 634 112, e-mail: nkwm@csi.info.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.Projekt realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji w okresie od 01.08.2016 do 31.05.2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie.