Strona Główna

Projekt „Włączamy Lubelskie” skierowany jest do osób niepełnosprawnych (w stopniu lekkim i umiarkowanym), pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego.
 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej 100 niepracujących osób z niepełnosprawnościami z woj. lubelskiego (w szczególności z gmin Opole Lubelskie i Łaziska), poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji (obejmującego m. in. doradztwo zawodowe, IPD, szkolenia, staże) oraz podjęcie zatrudnienia przez 25 UP do 30.11.2017 r.

Wartość projektu wynosi 1 590 732,00 zł, a kwota dofinansowania to 1 511 195,40 zł.

Kluczowe rezultaty:

 • 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,
 • 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie miało status osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu,
 • 25 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu.
   


Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/15 w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP/MUP wsparcie skierowane jest do osób, które należą do III profilu pomocy w rozumieniu art. 33  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu 100% grupy docelowej będą stanowić osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności.

 Oferowane wsparcie:

 • indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne,
 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania,
 • wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,
 • szkolenia (120 godz.) z zakresu:
   

- Pracownik kancelaryjny
- Specjalista ds. funduszy UE
- Specjalista ds. finansowych i kadr
- Specjalista ds. księgowości
- Telemarketer

 • staże zawodowe (3 miesiące),
 • pośrednictwo pracy
   

Ponadto zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • materiały szkoleniowe i podręczniki,
 • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże),
 • catering podczas szkoleń,
 • pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej.
   


Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak

Aleje Racławickie 8, II piętro, lok. 18, 20-037 Lublin
tel./fax: 81 533 78 29, tel. 81 505 634 112, tel. kom.: 512 895 437

e-mail: wlaczamylub@csi.info.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2016 do 30.11.2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie.