O PROJEKCIE

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące formy wsparcia:
 

1) Indywidualne doradztwo psychologiczne (śr. 6 h/os.).
Wsparcie będzie uwzględniać indywidualne potrzeby Uczestników/czek, identyfikować bariery psychologiczne (np.: zagrożenie depresją, zachowania kompulsywne, apatia) i pomagać je przełamywać oraz motywować do udziału w projekcie i podtrzymania aktywności. Rodzaj wsparcia będzie uzależniony od preferencji UP i wyników diagnozy.

2) Grupowe doradztwo psychologiczne (24 godz. dyd./gr.).
Tematyka doradztwa będzie obejmować: radzenie sobie z emocjami, ze stresem, rodzaje konfliktów, praca w grupie, osiąganie celów, komunikację.

3) Utworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika/czki (śr. 4 h/os.).
Indywidualny Plan Działania obejmie m.in. zdiagnozowanie potrzeb Uczestników/czek, ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, indywidualne potrzeby, możliwości i plan działań. Z IPD będzie wynikać np. skierowanie Uczestnika/czki na konkretne szkolenie i do konkretnego miejsca odbywania stażu. W przypadku zidentyfikowania potrzeby zaangażowania AON, zostanie przydzielone takie wsparcie.

4) Indywidualne poradnictwo zawodowe (śr. 8 h/gr.) m.in. w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Obejmuje: pogłębioną diagnozę potrzeb Uczestników/czek i indywidualne rozwijanie cech potrzebnych na rynku pracy.

5) Grupowe poradnictwo zawodowe (16 godz. dyd./gr.) obejmujące analizę rynku pracy pod kątem Uczestników/czek, funkcjonowanie na rynku pracy, techniki poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, bariery osób bezrobotnych, kobiet, osób niepełnosprawnych na rynku pracy, autoprezentację.

6) Szkolenia zawodowe (120 h):

  • Pracownik kancelaryjny.
  • Specjalista ds. funduszy UE.
  • Specjalista ds. finansowych i kadr.
  • Specjalista ds. księgowości.
  • Telemarketer.

RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe podczas szkoleń zawodowych.

7) Staże zawodowe.
Uczestnicy/czki nabędą praktyczne umiejętności zawodowe oraz rozwiną wiedzę zdobytą podczas szkoleń. Staże będą realizowane zgodnie z Europejskimi Ramami Staży i Praktyk oraz Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk. Uczestnicy/czki stażu otrzymają stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz przejdą badania lekarskie.

8) Pośrednictwo pracy (śr. 4 h/os.).
Obejmie: pozyskiwanie ofert pracy i przedstawianie ich Uczestnikom/czkom, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, udzielanie Uczestnikom/czkom informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy oraz inicjowanie i organizowanie ich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.
 Projekt „Włączamy Lubelskie” będzie realizowany w okresie 01.09.2016- 31.05.2018 r.