REKRUTACJA

Rekrutacja Uczestników/czek projektu prowadzona od września 2016 r. i ma charakter ciągły aż do zakwalifikowania założonej liczby Uczestników/czek.
 

Rekrutacja obejmuje następujące etapy:

a) Zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

b) Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu oryginału dokumentów
zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

Aplikacje można składać:

 • Listownie na adres: Centrum Szkoleń Sp. z o.o., Aleje Racławickie 8, 20-037 Lublin
 • Bezpośrednio do Biura Projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., Aleje Racławickie 8, p. II, 20-037 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 • Elektronicznie na adres e-mail: wlaczamylub@csi.info.pl (przekazanie Organizatorowi oryginałów dokumentów zgłoszeniowych następuje w pierwszym dniu wsparcia przewidzianego dla Uczestnika/Uczestniczki projektu).


c) Weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną, która dokona analizy dokumentów w oparciu o następujące kryteria:

1) KRYTERIA PODSTAWOWE:

 • status osoby niepełnosprawnej (w stopniu lekkim lub umiarkowanym mieszkającej na terenie woj. lubelskiego,
 • chęć udziału w projekcie,
 • kompletność i poprawność formalna dokumentów zgłoszeniowych.
   

2) KRYTERIA UZUPEŁNIAJĄCE:

 • płeć,
 • status na rynku pracy,
 • miejsce zamieszkania,
 • fakt korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 • wynik diagnozy potrzeb szkoleniowych: kandydaci/tki przejdą weryfikację wiedzy w danym obszarze, co pozwoli na dostosowanie wsparcia do potrzeb uczestników/czek projektu oraz formowanie grup szkoleniowych o podobnych deficytach, co zwiększy efektywność wsparcia,
 • poziom motywacji kandydata/tki do udziału w projekcie i zmiany swej sytuacji na rynku pracy.


W sytuacjach spornych (przy spełnieniu powyższych kryteriów i tej samej ilości punktów) decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Komisja Rekrutacyjna  zakwalifikuje do udziału w projekcie 100 osób (lista podstawowa). Dodatkowo zostaną utworzone listy rezerwowe (do 10 osób). Wszyscy Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani/e o wynikach rekrutacji telefonicznie i/lub e-mailowo (bądź w inny preferowany przez Kandydata/Kandydatkę sposób wskazany w formularzu zgłoszeniowym).