Strona Główna

Centrum Szkoleń i Innowacji
zaprasza do udziału w projekcie
  „Kurs na pracę”

Jeśli jesteś osobą bierną zawodową, pozostającą bez pracy, w wieku 15-29 lat
i mieszkasz na terenie województwa pomorskiego – już dziś zgłoś się do nas!


Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy: kobiety, osoby niepełnosprawne
oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Projekt „Kurs na pracę” realizowany jest w okresie 01.09.2016 r. - 28.02.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Grupę docelową projektu stanowi 120 osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • są osobami które ukończyły 15 rok życia i nie ukończyły na dzień udzielania pierwszej formy wsparcia 30 roku życia,
 • zamieszkują na terenie województwa pomorskiego,
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia (biernymi zawodowo),
 • nie kształcą się (nie uczestniczącą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (nie uczestniczącą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
   

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie  możliwości  zatrudnienia  120 osób młodych, pozostających bez pracy, należących do grupy osób biernych zawodowo, w wieku 15-29 lat, należących do grupy NEET z województwa pomorskiego, nieuczestniczących w szkoleniach lub kształceniu poprzez objęcie kompleksowym i indywidualnym wsparciem w postaci: IPD, doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, szkoleniami   zawodowymi, pośrednictwem pracy oraz stażami zawodowymi  do dnia 28.02.2018 r.

Wartość projektu wynosi 1 613 118,72 zł, a kwota dofinansowania to 1 532 462,72 zł.

Główne rezultaty:

 • 70 osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu,
 • 94 osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, które będą uczestniczyły w kształceniu/szkoleniu lub uzyskują kwalifikacje lub podejmą zatrudnienie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu,
 • 52 osoby bierne zawodowo nie kwalifikujące się do osób o niskich kwalifikacjach oraz osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie, które podejmą zatrudnienie/samozatrudnienie po opuszczeniu programu.
   


Oferowane wsparcie:

 • Identyfikacja/opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • Indywidualne i Grupowe doradztwo zawodowe,
 • szkolenia zawodowe (120 godz.) z zakresu:

- Projektowanie stron www
- Grafik komputerowy
- Specjalista ds. sprzedaży usług turystycznych
- Kadry i płace
- Księgowość MŚP
- Pracownik Call Center
- Magazynier

 • Staże zawodowe (3 miesiące),
 • Pośrednictwo pracy.


Ponadto zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • profesjonalną kadrę trenerską i doświadczonych doradców zawodowych,
 • atrakcyjne materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • catering w postaci ciepłych posiłków i przerw kawowych.
   


Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji
ul. Grunwaldzka 76/78 lok. 427 (IV piętro)
80-244 Gdańsk

tel. kom.: 572 294 642
e-mail: kursnaprace@csi.info.pl

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.