REKRUTACJA

Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek projektu prowadzona jest w sposób ciągły i obejmuje następujące etapy:

a) Zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

b) Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu oryginału Formularza Zgłoszeniowego
    do projektu wraz z załącznikami.


Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

 • Listownie na adres: Centrum Szkoleń i Innowacji, ul. Grunwaldzka 76/78,
  lok. 427, 80-244 Gdańsk,
 • Bezpośrednio do Biura Projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji, ul. Grunwaldzka 76/78, lok. 427, 80-244 Gdańsk, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 • Elektronicznie na adres e-mail: kursnaprace@csi.info.pl (przekazanie Organizatorowi oryginałów dokumentów zgłoszeniowych nastąpi w pierwszym dniu wsparcia przewidzianego dla Uczestnika/Uczestniczki projektu). 


c) Weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.

Komisja Rekrutacyjna dokona analizy dokumentów w oparciu o:

1. Kryteria podstawowe:

 • przynależność do Grupy docelowej (grupy NEET tj. osób w wieku 15-29 lat, które łącznie spełniają trzy warunki:

- nie pracują (są bierne zawodowo);
- nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
- nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

 • zamieszkiwanie na terenie województwa pomorskiego,
 • kompletność i poprawność formalna dokumentów zgłoszeniowych. 


2.  Kryteria uzupełniające:

 • płeć (minimum 55% Uczestników/czek projektu będą stanowiły kobiety),
 • posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • niskie kwalifikacje,
 • wstępna diagnoza mająca na celu określenie predyspozycji zawodowych i motywacji Kandydata/Kandydatki do udziału w projekcie.


Osoby, które pozytywnie przejdą  proces weryfikacji formalnej skierowane zostaną na rozmowę z psychologiem. Czas i miejsce spotkania ustalane będą indywidualnie z każdym Kandydatem/Kandydatką.

W sytuacjach spornych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie 120 osób. Dodatkowo zostaną utworzone listy rezerwowe (max. 5 osobowe). O decyzji Komisji Rekrutacyjnej Kandydaci/Kandydatki  na Uczestników/czki projektu zostaną poinformowani wybranym kanałem komunikacyjnym (tel. i/lub e-mailowo).