KOMPETENCJE KLUCZOWE

Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej, bycia aktywnym obywatelem oraz w perspektywie zatrudnienia.

Kompetencje kluczowe mają istotne znaczenie w społeczeństwie wiedzy odpowiadają na potrzebę większej elastyczności siły roboczej, gdyż umożliwiają szybsze dostosowanie się siły roboczej do stałych zmian w świecie. Kompetencje kluczowe stanowią przez to ważny czynnik innowacji, produktywności i konkurencyjności, a ponadto mają wpływ na indywidualną motywację, zadowolenie pracowników oraz jakość pracy.


Osoby, które powinny nabyć kluczowe kompetencje, to:

  • młodzi ludzie kończący obowiązkową edukację i szkolenia, przygotowujące ich do dorosłego życia, zwłaszcza do życia zawodowego,
  • osoby dorosłe, przez całe życie, w trakcie procesu rozwijania i aktualizowania umiejętności.


Zdobywanie kluczowych kompetencji jest spójne z zasadami równości i dostępu dla wszystkich. Jest ono procesem szczególnie ważnym dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, których potencjał edukacyjny wymaga wsparcia. Przykładowe grupy tego typu to: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby przedwcześnie kończące naukę szkolną, osoby niepełnosprawne, migranci itp.

Zdobywanie kompetencji kluczowych ma szczególną wagę dla osób należących do grup defaworyzowanych, a zwłaszcza dla: kobiet powracających na rynek pracy, osób w wieku powyżej 50 lat, osób posiadających niskie kwalifikacje, osób niepełnosprawnych oraz dla osób z terenów wiejskich.

Wśród ośmiu kluczowych kompetencji Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE wymienia m.in.: porozumiewanie się w językach obcych oraz kompetencje informatyczne. Pierwsza z wymienionych kompetencji wymaga znajomości słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz świadomości głównych typów interakcji słownej i rejestrów języka.

Na niezbędne umiejętności w zakresie komunikacji w językach obcych składa się zdolność rozumienia komunikatów słownych, inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy oraz czytania, rozumienia i pisania tekstów, odpowiednio do potrzeb danej osoby. Osoby powinny także być w stanie właściwie korzystać z pomocy oraz uczyć się języków również w nieformalny sposób w ramach uczenia się przez całe życie.

Kompetencje informatyczne wymagają solidnego rozumienia i znajomości specyfiki, roli i możliwości technologii społeczeństwa informatycznego w życiu osobistym i społecznym. Obejmuje to główne aplikacje komputerowe oraz rozumienie możliwości i potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem i komunikacją za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Konieczne umiejętności obejmują zdolność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich wykorzystywania w krytyczny i systematyczny sposób, przy jednoczesnej ocenie ich odpowiedniości, z rozróżnieniem elementów rzeczywistych od wirtualnych przy rozpoznawaniu połączeń.Centrum Szkoleń i Innowacji, odpowiadając na potrzeby grup defaworyzowanych związane ze zdobywaniem i rozwojem kompetencji kluczowych, w niniejszym Projekcie będzie prowadziło szkolenia z języka angielskiego i umiejętności informatycznych. Działania podejmowane w ramach Projektu będą zmierzać do zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości płci poprzez:

  • dostosowanie siedziby firmy oraz sal szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób starszych;
  • zróżnicowanie zatrudnienia kadry Centrum Szkoleń i Innowacji ze względu na płeć (w procesie zatrudnienia liczą się przede wszystkim  kwalifikacje, doświadczenie i wiedza);
  • prowadzenie szkoleń dla kadry Centrum Szkoleń i Innowacji z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji (wykorzystywanie przez personel wiedzy z ww. zakresu przy realizacji projektów);
  • prowadzenie rekrutacji do Projektu w sposób jawny i jednakowy dla wszystkich przyszłych uczestników i uczestniczek wsparcia;
  • stosowanie niedyskryminujących i niestereotypowych ogłoszeń oraz zróżnicowanych form przekazu w materiałach informacyjnych na temat realizowanych projektów (w tym zapewnienie materiałów informacyjnych w różnych formatach, np. wersje elektroniczne dokumentów, wersje w języku łatwym itp.).