O PROJEKCIE

Projekt „ŚLĄSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne- konkurs.Celem projektu jest podwyższenie kompetencji kluczowych w obszarze umiejętności ICT lub znajomości języków obcych u 1488 osób pracujących (w wieku 25 lat i więcej), które pracują lub mieszkają na terenie województwa śląskiego i należą do jednej z grup:

a) osoby po 50. roku życia,
b) kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),
c) osoby o niskich kwalifikacjach,
d) osoby niepełnosprawne,
e) osoby mieszkające na terenach wiejskich.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim lub umiejętności ICT oraz nabycie określonego poziomu biegłości językowej lub biegłości w obszarze kompetencji informatycznych, formalnie potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami językowym lub informatycznymi do 30.04.2019 r.Grupę docelową projektu stanowi 1860 osób w wieku 25 lat i więcej, pracujących, które pracują lub mieszkają na terenie województwa śląskiego, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i należących do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji i należących do jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50. roku życia,
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby mieszkające na terenach wiejskich.
     


W ramach projektu realizowane będą szkolenia z języka angielskiego oraz szkolenia informatyczne. Szkolenia w ramach projektu będą trwały po 120 godzin i będą realizowane w dni pracujące w godzinach popołudniowych lub w weekendy.Wartość projektu wynosi 4 799 890,61 zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 4 079 907,01 zł.Termin realizacji projektu: 01.11.2016 r. - 30.04.2019 r.