Strona Główna

Projekt „Wielkopolska Akademia Rozwoju Zawodowego” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2: Aktywizacja zawodowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób (72K/48M) powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat), zamieszkujących na obszarze jednego z następujących powiatów: M. Poznania, poznańskiego, grodziskiego, nowotomyskiego, szamotulskiego, obornickiego, wągrowieckiego, średzkiego, gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, śremskiego, kościańskiego, defaworyzowanych na rynku pracy, poprzez objęcie kompleksowym i indywidualnym wsparciem wynikającym z identyfikacji potrzeb w postaci: IPD, poradnictwa zaw. (indywidualnego i grupowego), szkoleń zawodowych i językowych, pośrednictwa pracy i staży do 31.07.2018.

Projekt skierowany jest do osób:

  • w wieku 30 lat i więcej 
  • zamieszkujących na obszarze jednego z następujących powiatów: M. Poznania, poznańskiego, grodziskiego, nowotomyskiego, szamotulskiego, obornickiego, wągrowieckiego, średzkiego, gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, śremskiego, kościańskiego,
  • bezrobotnych (zarejestrowanych w urzędzie pracy), poszukujących pracy lub biernych zawodowo
  • należących do minimum jednej z poniższych grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50-go roku życia, kobiety.


W ramach projektu uczestnicy zrealizują zindywidualizowaną ścieżkę wsparcia, na którą złożą się:

  • indywidualne doradztwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • grupowe doradztwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych w obszarze znajomości języka angielskiego branżowego,
  • jedno ze szkoleń  zawodowych z zakresu: Sprzedawca, Kadry i płace, Rachunkowość i finanse, Projektowanie wnętrz i wzornictwo przemysłowe,
  • 3-miesięczne staże zawodowe.


Wartość projektu wynosi 1 737 962,40 zł, a kwota dofinansowania to 1 651 064,28 zł.

Termin realizacji projektu 01.01.2017 r. - 31.07.2018 r.

Biuro Projektu:
Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
ul. Zielona 8, I piętro, lok. 12
61-851 Poznań
tel. kom.: 510 815 117

e-mail: wielkopolska@csi.info.pl