Strona Główna

Projekt „Zaktywizowane mazowieckie” skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących teren województwa mazowieckiego, biernych zawodowo, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

 • osoby powyżej 50 r. ż.,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
   


Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo z obszaru województwa mazowieckiego, znajdujących się w trudnej sytuacji (tj. osób powyżej 50 roku życia, osób o niskich kwalifikacjach, kobiet, osób niepełnosprawnych) poprzez objęcie 84 osób (51K, 33M) do dnia 30.04.2018 r. kompleksowym i indywidualnym wsparciem wynikającym z opracowanego IPD obejmującym: doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy.Kluczowe rezultaty:

 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 27 os.,
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 59 os.,
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, które nabyły doświadczenie zawodowe – 59 os.
   


Oferowane wsparcie:

 • poradnictwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania,
 • szkolenia z zakresu:

- Przedstawiciel handlowy – 71 godz.,
- Technik prac biurowych – 120 godz.,
- Specjalista ds. rachunkowości, kadr, płac – 120 godz.,

 • staże zawodowe (3 miesiące),
 • pośrednictwo pracy.
   


Ponadto zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • materiały szkoleniowe i podręczniki,
 • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże),
 • catering podczas szkoleń.
   


Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.

ul. Młynarska 10, lok 11, 26-610 Radom

tel.: 512 039 526
e-mail: zm@csi.info.pl
www.zaktywizowanemazowieckie.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.Projekt realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji w okresie od 01.05.2017 do 30.06.2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś 8 – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 – Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo.Wartość projektu wynosi 1 188 638,11 zł, a kwota dofinansowania to 1 129 206,11 zł.