Strona Główna

Grupę docelową projektu „Rozwój z POWERem” stanowi 120 osób
spełniających łącznie następujące kryteria:

 • są w wieku 15 – 29 lat
 • nie pracują
 • nie uczą się
 • nie szkolą się
 • zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.
   


Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych (72 kobiet i 48 mężczyzn) w wieku 15 - 29 lat, bez pracy, zamieszkałych na obszarze województwa świętokrzyskiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, poprzez objęcie kompleksowym i indywidualnym wsparciem:

OBLIGATORYJNYM

 • Identyfikacja potrzeb - opracowanie IPD
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru): Specjalista ds. księgowości,
  Przedstawiciel handlowy, Pracownik administracyjno – biurowy,
  Fryzjer.
   

FAKULTATYWNYM

 • Poradnictwo zawodowe indywidualne
 • Staże zawodowe – min. 3 miesiące.
   


W ramach projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu podczas całej ścieżki udziału w projekcie 
 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • catering - podczas szkolenia
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW – na staż.
   


Projekt „Rozwój z POWERem” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. - 30.09.2018 r.
Wartość projektu wynosi 1 696 242,24 zł, a kwota dofinansowania to 1 611 430,12 zł.Biuro Projektu:
Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 12, lok. 807, 25-510 Kielce
tel. kom.: 690 449 880
e-mail: rozwojzpowerem@csi.info.pl


Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.