Strona Główna

Projekt „YOUTH = POWER” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia  u 120 Uczestników Projektu u osób z województwa lubelskiego, poprzez realizację programu aktywizacji:

 • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe – śr. 4 godz./1 UP

Przedmiotem indywidualnego poradnictwa zawodowego ma być m.in. planowanie i rozwój kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu. Wsparcie obejmie również identyfikację potrzeb, zdiagnozowanie ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego i identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy. W ramach świadczonych usług poradnictwa indywidualnego mają zostać opracowane Indywidualne Plany Działania.

 • Grupowe poradnictwo zawodowe – 16 godz./1 grupa

W ramach grupowego poradnictwa zawodowego zostaną poruszone następujące zagadnienia. Analiza rynku pracy pod kątem UP. Funkcjonowanie na rynku pracy oraz techniki poszukiwania pracy. Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, a także zagłębić temat autoprezentacji. Bariery Osób Bezrobotnych na rynku pracy.

 • Wybrane szkolenia zawodowe:

a) Monter OZE (120 godz.), zakres szkolenia m.in.: Podstawy działania fotowoltaiki, rodzaje i zastosowanie systemów PC. Projektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych. Aspekty prawne instalacji.
b) Grafika komputerowa (100 godz.) zakres szkolenia m.in.: tworzenie i edycja obrazów rastrowych i wektorowych, animacja obiektów. Psychologiczne aspekty zawodu.
c) Fryzjer (120 godz.),  zakres szkolenia m.in.: struktura, właściwości i pielęgnacja włosa. Strzyżenie, ondulacja, modelowanie, upięcia, koloryzacja.

d) Spawacz metodą MAG 135, TIG 141 (160 godz.) materiałoznawstwo i procesy spawania. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, BHP. Oznaczenie i wymiarowanie spoin. Zajęcia praktyczne.

 • Trzymiesięczne staże zawodowe - podczas stażu Uczestniczki/Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe. Zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, przejdą badanie lekarskie oraz otrzymają stypendium stażowe.
   
 • Pośrednictwo pracy, które obejmie m.in. pozyskiwanie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji i kandydatach do pracy, udzielanie Uczestnikom Projektu informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z potencjalnymi pracodawcami.
   


Grupę docelową projektu stanowi 120 osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • nie pracują
 • nie uczą się
 • nie szkolą się
 • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego
 • są w wieku 15 – 29 lat.
   


Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. - 31.10.2018 r.

Wartość projektu wynosi 1 654 176,00 zł, a kwota dofinansowania to 1 571 467,20 zł.Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.

Aleje Racławickie 8/18A, 20-037 Lublin
tel.: 81 534 60 98, tel./fax: 81 533 78 29, tel. kom.: 503 391 323
e-mail: youthpower@csi.info.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.