Strona Główna

Projekt „Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1: Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2: Aktywna integracja – projekty konkursowe współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Celem projektu jest: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 90 osób biernych zawodowo (54K,36M) z województwa wielkopolskiego,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji (obejmującego: identyfikację z IPD, poradnictwo psychologiczne,
szkolenia, staże) oraz podjęcie zatrudnienia przez 25 UP do 31.05.2018 r.

 

Projekt skierowany jest do 90 osób biernych zawodowo z województwa wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020) tj:          

 • osób lub rodzin korzystających  ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  lub kwalifikujących  się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (przesłanki: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie,  niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczn.  
 • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zm.);
 • osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r, poz. 2156, z późn. zm.); 
 • osób z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);
 • osób z rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 • osób niesamodzielnych;
 • osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020;
 • osób korzystających z Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa.


W ramach projektu uczestnicy zrealizują zindywidualizowaną ścieżkę wsparcia,
na którą złożą się:

 • identyfikacja potrzeb oraz utworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • trzymiesięczny staż zawodowy,
 • wybrane szkolenie zawodowe:

     - Magazyny
     - Księgowość i finanse

     - Grafika komputerowa
     - Przedstawiciel handlowy
 

Wartość projektu wynosi 883 335,00 zł, a kwota dofinansowania to 839 168,00 zł.

Termin realizacji projektu 01.06.2017r. - 31.05.2018r.


Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
ul. Zielona 8, I piętro, lok. 1/17
61-851 Poznań
tel. kom.:
510 815 117

e-mail: wcaz@csi.info.pl