REKRUTACJA

I etap

 • Zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
 • Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu (ul. Zielona 8, I piętro, lok. 1/17,
  61-851 w Poznań) oryginału Formularza Zgłoszeniowego do projektu
  wraz z załącznikami.

   

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

 • Drogą elektroniczną, na adres: wcaz@csi.info.pl
 • Bezpośrednio lub listownie do Biura Projektu na wyżej wskazany adres.
   

Komisja Rekrutacyjna dokona analizy dokumentów w oparciu
o następujące kryteria
:

 • przynależność do grupy opisanej w § 3 Regulaminu projektu;
 • chęć udziału w projekcie wyrażona poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych;
 • kompletność i poprawność formalna dokumentów zgłoszeniowych.
   

W procesie kwalifikacji do udziału w projekcie obowiązują
następujące kryteria punktowe:

 • płeć (kobiety + 6 pkt);
 • niepełnosprawność (intelektualna +1 pkt;  stopień  lekki + 2 pkt;
  stopień  umiarkowany/znaczny,
  niepełnosprawności  sprzężone + 1 pkt);
 • posiadanie niepełnosprawności dotyczącej zaburzeń psychicznych (+ 1 pkt);
 • status osoby korzystającej z PO PŻ  (+ 4 pkt);
 • status osoby spełniającej przesłankę ubóstwa, doświadczającej
  wielokrotnego wykluczenia społecznego (+3 pkt).

   

II etap

 • Weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.
 • Diagnoza specyficznych potrzeb kandydata/kandydatki.


W sytuacjach spornych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie tworzone będą listy rezerwowe. Wszystkie osoby biorące udział w procesie rekrutacyjnym zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (telefonicznie i/lub e-mailowo).