OFEROWANE WSPARCIE

Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą uczestniczyć w wymienionych poniżej
formach wsparcia:


1. INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE (opracowanie Indywidualnego Planu Działania)
– śr. 6 godzin zegarowych/os.

Obejmuje:

 • pogłębioną identyfikację potrzeb i oczekiwań Uczestników,
 • analizę zainteresowań, wartości i celów, doświadczenia życiowego i zawodowego,
  umiejętności, wykształcenia, uzdolnień, czynników społeczno-ekonomicznych,
 • planowanie kariery, podnoszenie i/lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia
  zawodowego i identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • opracowanie wraz z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania.


2. GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE – 16 godzin zegarowych/gr.

Obejmuje:

 • analizę rynku pracy oraz technik poszukiwania pracy pod kątem Uczestników
  i Uczestniczek projektu, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych i autoprezentację,
 • analizę stereotypów i barier na rynku pracy dotyczących osób
  powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych oraz kobiet,
 • weryfikację lub modyfikację opracowanego wraz z doradcą zawodowym
  Indywidualnego Planu Działania.

   

3. INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – śr. 6 godzin zegarowych/os.

Obejmuje:

 • radzenie sobie ze stresem, emocjami, pracą w grupie i konfliktami,
 • komunikacja interpersonalna z uwzględnieniem potrzeb Uczestników
  i Uczestniczek projektu,
 • identyfikacja barier psychologicznych oraz ich przełamywanie,
 • motywowanie do działania, podnoszenie samooceny i poczucia własnej wartości.
   

4. WYBRANE SZKOLENIE ZAWODOWE - 120 godzin dydaktycznych.

 • Monter instalacji OZE,
 • Grafika komputerowa,
 • Specjalista ds. finansowych i kadrowych,
 • Specjalista ds. księgowości.
   

Szkolenia będą realizowane w blokach 8 godzinnych od pon. do niedz. (zgodnie z potrzebami Uczestniczek/ów). Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe podczas szkoleń zawodowych.

5. POŚREDNICTWO PRACY – śr. 6 godzin zegarowych/os.

Obejmuje:

 • poszukiwanie pracodawców do odbycia stażu,
 • pozyskiwanie ofert pracy i przedstawianie ich Uczestniczkom/kom projektu,
 • udzielanie informacji Uczestniczkom/kom projektu o aktualnej sytuacji
  i przewidywanych zmianach na rynku pracy,
 • udzielanie potencjalnym pracodawcom informacji o kandydatach do pracy,
 • nawiązywanie kontaktu oraz organizacja spotkań z pracodawcami.
   

6. STAŻ ZAWODOWY – 3 miesiące.

Uczestniczki/cy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe oraz rozwiną wiedzę zdobytą podczas szkoleń. Staże będą realizowane zgodnie z Europejskimi Ramami Staży i Praktyk oraz Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk. Uczestniczki/cy stażu otrzymają stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz przejdą badania lekarskie.