REKRUTACJA

Rekrutacja Uczestników/czek projektu prowadzona od lipca 2017 r.

Rekrutacja obejmuje następujące etapy:

a) Zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

b) Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu oryginału dokumentów
rekrutacyjnych wraz z załącznikami.

Aplikacje można składać:

 • Listownie na adres: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. Aleje Racławickie 8, 20-037 Lublin lub
 • Bezpośrednio do Biura Projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., Aleje Racławickie 8, p. II, 20-037 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 lub
 • Elektronicznie na adres e-mail: ddz@csi.info.pl (przekazanie Organizatorowi oryginałów dokumentów zgłoszeniowych następuje w pierwszym dniu wsparcia przewidzianego dla Uczestnika/Uczestniczki projektu).
   

c) Weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną, która dokona analizy dokumentów
w oparciu o następujące kryteria:

1) KRYTERIA PODSTAWOWE

 • Posiadanie statusu osoby zwolnionej z przyczyn dotyczących zakładu pracy
  w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
 • Zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego.
 • Kompletność i poprawność formalna dokumentów zgłoszeniowych.
   

2) KRYTERIA PREFERENCYJNE – pierwszeństwo w procesie rekrutacji otrzymają:

 • Płeć: kobiety.
 • Wiek: osoby powyżej 50 roku życia.
 • Wykształcenie: osoby posiadające wykształcenie co najwyżej na poziomie
  szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej włącznie.
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych: osoby, które przejdą weryfikację wiedzy
  w wybranym obszarze szkolenia, co pozwoli na dostosowanie wsparcia
  do potrzeb uczestników projektu oraz formowanie grup szkoleniowych
  o podobnych deficytach, co zwiększy efektywność wsparcia.
 • Poziom motywacji: osoby o wysokiej motywacji do udziału w projekcie
  i zmiany swojej sytuacji na rynku pracy.
 • W sytuacjach spornych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń
  (przy zachowaniu proporcji określonych dla poszczególnych grup).

   

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie 60 osób (lista podstawowa). Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa. (max. 5 osobowa). Wszyscy Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani/e o wynikach rekrutacji telefonicznie i/lub e-mailowo (bądź w inny preferowany przez Kandydata/Kandydatkę sposób wskazany w formularzu zgłoszeniowym).