STRONA GŁÓWNA

Jesteś osobą pozostającą bez zatrudnienia, której umowa o pracę została
rozwiązana z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu
i chcesz wziąć udział w programie aktywizacji społecznej
i zawodowej oraz podjąć zatrudnienie?

Jeśli spełniasz w/w warunki zgłoś się do projektu
„Droga do zatrudnienia”!

 Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają wsparcie doradcy zawodowego w formie spotkań indywidualnych (6h), w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz spotkań grupowych (16h), wsparcie z zakresu indywidulanego doradztwa psychologicznego (6h), a także indywidulane pośrednictwo pracy (6h). Ponadto Uczestnicy/ Uczestniczki mogą wziąć udział w wybranym szkoleniu zawodowym (120h):

 • Monter instalacji OZE,
 • Grafika komputerowa,
 • Specjalista ds. finansowych i kadrowych,
 • Specjalista ds. księgowości.
   

Po zakończeniu szkoleń zawodowych Uczestnicy/Uczestniczki mają możliwość odbycia 3 miesięcznych staży zawodowych.

W ramach projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu
 • profesjonalną kadrę trenerską i doświadczonych doradców
  zawodowych, psychologów oraz pośredników pracy
 • atrakcyjne materiały szkoleniowe
 • dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych/kompetencji
 • catering w postaci ciepłych posiłków i przerw kawowych.
   


Projekt „Droga do zatrudnienia” realizowany jest w ramach Osi 10 – Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.2 – Programy typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Grupę docelową projektu stanowi 60 osób zamieszkujących woj. lubelskie (w rozumieniu KC), będących osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym:

 • 33 kobiety,
 • 24 osoby o niskich kwalifikacjach, które posiadają wykształcenie
  co najwyżej na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły
  zawodowej włącznie i/lub osoby powyżej 50 roku życia.

   

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 Uczestników i Uczestniczek Projektu zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Wartość projektu wynosi 862 366,00 PLN, a kwota dofinansowania to 819 247, 70 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.05.2018 r.

 Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
Aleje Racławickie 8/18a, 20-037 Lublin
tel.: 81 534 60 98, tel./fax: 81 533 78 29, tel. kom.: 505 446 318
e-mail: ddz@csi.info.pl
www.ddz.info.pl


Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.