Strona Główna

Projekt „Akcja Aktywizacja” skierowany jest do 200 osób w wieku 30 lat i więcej należących do grupy bezrobotnych (w tym rolników oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, zamierzających odejść z rolnictwa) oraz biernych zawodowo zamieszkujących teren województwa lubelskiego, należących do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:
 

 • Osoby w wieku 50 lat i więcej (będą stanowiły 25% UP, tj. 50 osób).
 • Osoby długotrwale bezrobotne (będą stanowiły co najmniej 60% ze wszystkich osób bezrobotnych biorących udział w projekcie, tj. 96 osób)
 • Kobiety (co najmniej 60% UP, tj. 120 osoby).
 • Osoby niepełnosprawne (co najmniej 50% UP, tj. 100 osoby).
   


Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 200 osób (120 kobiet i 80 mężczyzn z grup dewaloryzowanych na rynku pracy (tj. kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, osób niepełnosprawnych i osób długotrwale bezrobotnych) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (w rozumieniu KC) w województwie lubelskim (w tym w 80% będą to osoby bezrobotne a w 20% osoby bierne zawodowo) poprzez objęcie kompleksowym wsparciem oraz nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem przez min. 160 uczestników projektu (96 kobiet i 64 mężczyzn) do 31.03.2020 r.Kluczowe rezultaty:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 70 osób
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 160 osób.
   


Oferowane wsparcie:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe z utworzeniem IPD
 • Grupowe poradnictwo zawodowe
 • Staże zawodowe (3-miesięczne)
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe do wyboru:
   
  • Systemy fotowoltaiczne/Opiekun osoby starszej
  • Grafik komputerowy
  • Kucharz
  • Specjalista ds. księgowości, kadr i płac
  • Tworzenie aplikacji internetowych.
    


W ramach projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu podczas całej ścieżki udziału w projekcie
 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • catering - podczas szkolenia zawodowego
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW – na staż.
   


Projekt realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. - 31.03.2020 r.

Wartość projektu wynosi 2 647 893,96 zł, a kwota dofinansowania to 2 497 413,96 zł.
 Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.

Aleje Racławickie 8/18, II piętro, lok. 18, 20-037 Lublin
tel./fax: 81 534 60 98, tel. kom.: 505 634 112
e-mail: akcjaaktywizacja@csi.info.pl

www.akcjaaktywizacja.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.