OFEROWANE WSPARCIE

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące formy wsparcia:

1) Indywidualne poradnictwo zawodowe (śr. 6 h/os.)

Obejmuje: pogłębioną identyfikację potrzeb Uczestniczek/ów, zdiagnozowanie ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego i identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie wraz z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania, uwzględniającego indywidualne potrzeby, możliwości i plan działań.

2) Grupowe poradnictwo zawodowe (12 h/gr.)

Obejmuje: analizę rynku pracy pod kątem Uczestników/Uczestniczek projektu, funkcjonowanie na rynku pracy, techniki poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, bariery osób bezrobotnych, osób po 50 r.ż., kobiet, osób niepełnosprawnych na rynku pracy, autoprezentację, przełamywanie stereotypów dotyczących płci i niepełnosprawności zarówno w kontekście rynku pracy, jak i życia prywatnego.

3) Szkolenia zawodowe

    • Systemy fotowoltaiczne/Opiekun osoby starszej (96 h szkolenia, 2 gr.)
    • Grafik komputerowy (96 h szkolenia, 4 gr.)
    • Kucharz (120 h szkolenia, 4 gr.)
    • Specjalista ds. księgowości, kadr i płac (96 h szkolenia, 6 gr.)
    • Tworzenie aplikacji internetowych (96 h szkolenia, 4 gr.)


Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia oraz stypendium szkoleniowe podczas szkoleń zawodowych.

4) Staże zawodowe (3 miesiące)

Uczestnicy/czki nabędą praktyczne umiejętności zawodowe oraz rozwiną wiedzę zdobytą podczas szkoleń. Staże będą realizowane zgodnie z Europejskimi Ramami Staży i Praktyk oraz Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk. Uczestnicy/czki stażu otrzymają stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz przejdą badania lekarskie.

5) Pośrednictwo pracy (śr. 4 h/os.)

Obejmie: pozyskiwanie ofert pracy i przedstawianie ich Uczestnikom/czkom, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, udzielanie Uczestnikom/czkom informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy oraz inicjowanie i organizowanie ich kontaktów potencjalnymi pracodawcami.