REKRUTACJA

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

 • Listownie na adres: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., Al. Racławickie 8/18A, 20-037 Lublin.
 • Bezpośrednio do Biura Projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., Al. Racławickie 8/18A, 20-037 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.
 • Elektronicznie na adres e-mail: akcjaaktywizacja@csi.info.pl (przekazanie Organizatorowi oryginałów dokumentów zgłoszeniowych następuje w pierwszym dniu wsparcia przewidzianego dla Uczestnika/Uczestniczki projektu).
   


Rekrutacja obejmuje następujące etapy:

 1. informowanie o projekcie oraz zbieranie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja;
 2. weryfikacja poziomu wiedzy kandydata/tki z danego zakresu tematycznego
 3. weryfikacja specyficznych potrzeb/barier kandydata/tki
 4. weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną, która dokona analizy dokumentów w oparciu o następujące kryteria:
   

1) KRYTERIA FORMALNE:

a) przynależność do grupy docelowej,
b)
chęć udziału w projekcie,
c) kompletność i poprawność formalna dokumentów zgłoszeniowych.

 

2) KRYTERIA UZUPEŁNIAJĄCE:

 • płeć
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • okres pozostawania bez zatrudnienia
 • posiadanie statusu rolnika lub jego domownika zarejestrowanego w PUP/MUP jako osoba bezrobotna i zamiar odejścia z rolnictwa
 • wiek
 • wynik diagnozy potrzeb szkoleniowych, weryfikującej wiedzę kandydata w danym obszarze.
   


W sytuacjach spornych (przy spełnieniu powyższych kryteriów i tej samej ilości punktów) decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie 200 osób (lista podstawowa). Dodatkowo zostaną utworzone listy rezerwowe (do 5 osób). Wszyscy Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani/e o wynikach rekrutacji telefonicznie i/lub e-mailowo (bądź w inny preferowany przez Kandydata/Kandydatkę sposób wskazany w formularzu zgłoszeniowych.
 Rekrutacja Uczestników/czek projektu prowadzona od marca 2018 r. i ma charakter ciągły aż do zakwalifikowania założonej liczby Uczestników/czek.